انتخاب رنگ زمینه فرش

طرح: فرش افشان شاهان 1200 شانه برجسته
 • شانه: 1200
 • تراکم: 3600
 • 12 متر: 9,770,000
 • 9 متر: 7,577,000
 • 6 متر: 4,985,000
طرح: فرش آروانا 1200 شانه برجسته
 • شانه: 1200
 • تراکم: 3600
 • 12 متر: 9,770,000
 • 9 متر: 7,577,000
 • 6 متر: 4,985,000
طرح: فرش افشان ترنج 1200 شانه برجسته
 • شانه: 1200
 • تراکم: 3600
 • 12 متر: 9,770,000
 • 9 متر: 7,577,000
 • 6 متر: 4,985,000
طرح: فرش افشان خشتی 1200 شانه برجسته
 • شانه: 1200
 • تراکم: 3600
 • 12 متر: 9,770,000
 • 9 متر: 7,577,000
 • 6 متر: 4,985,000
طرح: فرش افشان پیچک 1200 شانه برجسته
 • شانه: 1200
 • تراکم: 3600
 • 12 متر: 9,770,000
 • 9 متر: 7,577,000
 • 6 متر: 4,985,000
طرح: فرش قاب قرآن 1200 شانه برجسته
 • شانه: 1200
 • تراکم: 3600
 • 12 متر: 9,770,000
 • 9 متر: 7,577,000
 • 6 متر: 4,985,000
طرح: فرش خشتی 1200 شانه برجسته
 • شانه: 1200
 • تراکم: 3600
 • 12 متر: 9,770,000
 • 9 متر: 7,577,000
 • 6 متر: 4,985,000
طرح: فرش افشان پریناز 1200 شانه برجسته
 • شانه: 1200
 • تراکم: 3600
 • 12 متر: 9,770,000
 • 9 متر: 7,577,000
 • 6 متر: 4,985,000
طرح: فرش روهام 1200 شانه برجسته
 • شانه: 1200
 • تراکم: 3600
 • 12 متر: 9,770,000
 • 9 متر: 7,577,000
 • 6 متر: 4,985,000
طرح: فرش ساریگل 1200 شانه برجسته
 • شانه: 1200
 • تراکم: 3600
 • 12 متر: 9,770,000
 • 9 متر: 7,577,000
 • 6 متر: 4,985,000
طرح: فرش یکتا 1200 شانه برجسته
 • شانه: 1200
 • تراکم: 3600
 • 12 متر: 9,770,000
 • 9 متر: 7,577,000
 • 6 متر: 4,985,000

فرش 1200 شانه برجسته